غواصی در طی تاریخ

2020-04-14T18:25:00+00:00

شاید نام زمین کره­ ی خاکیست اما بیش از 71 درصد آن را آب پوشانده است، اعماقی ناشناخته که فضای زندگی عادی بشر نبوده، جای تعجب