غواصی در طی تاریخ

1398-9-3 19:08:55 +00:00

شاید نام زمین کره ی خاکیست اما بیش از 71 درصد آن را آب پوشانده است، اعماقی ناشناخته که فضای زندگی عادی بشر نبوده، جای تعجب نیست

غواصی در طی تاریخ1398-9-3 19:08:55 +00:00