غواصی در طی تاریخ

1398-10-5 18:54:52 +00:00

شاید نام زمین کره­ ی خاکیست اما بیش از 71 درصد آن را آب پوشانده است، اعماقی ناشناخته که فضای زندگی عادی بشر نبوده، جای تعجب

غواصی در طی تاریخ1398-10-5 18:54:52 +00:00